ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
COVID-19 в Пловдив и областтаCOVID-19 в България COVID-19 по Света
Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани:
96 3 (3.1%) 88 2 668 160 (6%) 1 528 6 880 373 398 754 (5.8%) 3 371 312
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Арх. Невена Балчева: Териториалният потенциал на Пловдив е ограничен, той е град-община
Автор: Диана Бикова 09:25 / 27.01.2020Коментари (2)4475
©
Репортер на Plovdiv24.bg разговаря с арх. Невена Балчева - заместник-кмет "Устройство на територията и общинска собственост" за новия Общ устройствен план на Пловдив, проблемите на презастрояването, бъдещето на Тютюневия град, Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.  

- Поемате тежък ресор. Успяхте ли да навлезете в дълбочина в проблематиката? На какво ще наблегнете в политиката по устройство на територията?

- Ресорът, за който отговарям, включва две дирекции: "Устройство на територията" и "Общинска собственост". 

Дирекция "Устройство на територията" съставя и процедира планови задания проекти, обекти на община Пловдив, в областта на устройственото планиране изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е структурирана в три отдела - "Устройствени схеми и планове", "Кадастър и регулация", "Инвестиционни проекти и контрол по строителството". 

Дирекция "Общинска собственост" издирва, проучва и комплектува документите доказващи собствеността на общината, придобива, управлява и разпорежда с общинско имущество, съобразно приети от Общински съвет Стратегия и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (НРПУРОИ) и е структурирана в три отдела: "Общински имоти и жилищна политика", "Управление и разпореждане", "Правно обслужване на общинската собственост. 

Двете дирекции са със специфични функции, но с обща ангажираност за осигуряване на териториалното обезпечаване за развитието на основните градски функционални системи – система транспорт и комуникации, зелена система, система образование, здравеопазване, социална, инфраструктура.

Изискванията към устройството на териториите се определят от концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове, съставени в съответствие с действащата нормативна уредба. Застрояването се допуска само, ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.

Пловдив е град с хилядолетна история. Първите документирани градоустройствени планове са: План Егершмид - 1827 год., заснемане; План Леан - 1867 год., заснемане; Първи градоустройствен план на Пловдив на Йосиф Шнитер - 1896 год.; План руски офицер - 1900 год., заснемане; План Марков от 1951 г.; План Иван Попов от 1968 г.; План Антоанета Топалова от 1985 г. /неодобрен/.

Последният действащ ОУП е одобрен със Решение № 375, Пр.16 от 16.05.2007 г. Извън обхвата на проучване на ОУП Пловдив, за доказване на зоната на урбанистично влияние на града, през 2011 г. е изработена и одобрена от областния управител Районна устройствена схема за общините Пловдив, "Родопи", "Марица", Куклен и Садово. 

През 2013 г. е одобрен Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив, който съдържа комплексен набор от интервенции, концентрирани в рамките на три специфични зони за въздействие на територията на града. През 2016 г., съобразно Закона за регионално развитие, е одобрена Концепция за пространствено развитие на община Пловдив и планово задание за изменние на ОУП Пловдив с времеви хоризонт 25 г.

За територията на община Пловдив в нейните регулационни граници са изработени подробни устройствени планове /ПУП/. Към днешна дата е в процедура по одобряване ПУП/ ПРЗ със специфични правила и нормативи за централна градска част, чийто ПУП е от 1982 г.

Основната задача е да бъде изработена актуализация на ОУП Пловдив, във връзка с необходимостта от създаване на правила за пространствено и териториално балансирано развитие на основните градски системи. Известно е, че ОУП Пловдив е одобрен с Устройствените правила и нормативи, в границите на Наредба №7 За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Това предполага субективно решение при определяне на устройствените показатели, когато се създават или изменят подробните планове в смесени устройствени зони – съответно това е свързано с прекомерното уплътняване и интензифициране на терените за застрояване.

До приемане на Проект за изменение на ОУП Пловдив ЕСУТ със свое принципно Решение за смесените устройствените зони изисква да се прилагат устройствени Показатели за преобладаващата функция в зоната, например за смесена зона Смфп – се възприемат устройствени показатели на Производствени зони. Те са значително по ниски от граничните стойности на смесена зона Ц.

При всички случаи много високо и интензивно застрояване ще се защитава с разработка на ОУП, която да доказва хармоничното съвместяване на съществуващата градска структура с новото застрояване. За много изявени градски локации ще се иска становища на професионалните гилдии, а даже и на изявени експерти на национални ниво.

Важно в устройствената политика на община Пловдив ще бъде създаването на нормативни документи и правила за определяне на обективни критерии при намеса във фронта на застрояване на улични ансамбли на територията на историческа зона Филипопол - Тримонциум - Пловдив, реконструкция и създаване на публични пространства и тяхното обзавеждането. Тези критерии ще бъдат в диапазон от устройствено ниво до материали на фасадните решения.

Ще продължим започнатото цифровизиране на устройствените планове, тяхната дигитализация, за да се осигури публичност на устройствените планове, както и създаването на Web базирани приложения с различна тематика: културно историческо наследство, общинска собственост, устройствен статут. Тази  информационна система от взаимно свързани документи ще бъде достъпна през Интернет.

Искаме да се възобнови създаденото и действащо до 2011 г. структурно звено по поддържане на ОУП Пловдив, което ще бъде ангажирано със събиране на информация от различни източници и ще поддържа информационната база данни за нуждите на планирането, за извършване на анализи на всички системи, за прогнози на развитие. Всичко това е необходимо за вземане на правилни управленски решения.

- Като ресорен зам.-кмет имате пряко отношение към подготвяния в момента ОУП. Докъде е стигнало изработването му? Какви са промените в сравнение с ОУП от 2007 г.? Какви са акцентите в него?

- Изработването на актуализация на ОУП Пловдив е започнало на основание на Договор на обществена поръчка за услуга между Община Пловдив и "БУЛПЛАН" ООД от 17.09.2018 г., след приемане от Общински съвет на Планово задание и,  съответно, Решение за неговото изработване. Съобразно изискванията на договора, изпълнителят е предоставил на възложителя Ескиз на ОУП Пловдив,  който е разгледан с Протокол №19, т.1 от 17.05.2019 г. от ЕСУТ при община Пловдив.

На 21.10.2019 г. "БУЛПЛАН" ООД е внесъл в община Пловдив Предварителен проект за изменение на ОУП. Докладът за оценка степента на въздействие на проект за изменение на ОУП Пловдив е внесен в РИОСВ, Пловдив, чрез дирекция "Екология и управление на отпадъците" при община Пловдив.

ОУП е стратегически документ, с особена важност. Той определя преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите. Той е задължителен и се прилага чрез подробните устройствени планове, на основание на които се определят различните видове застрояване.

Отчитайки значимостта на разработката, обема на постъпилата документация по актуализацията на ОУП Пловдив, на всички райони е предоставено копие за запознаване. В предстоящите седмици в два поредни Експертни съвета предстои представяне на Актуализацията от изпълнителя. Заседанията на ЕСУТ са публични и ще бъдат поканени всички професионални гилдии, контролни и експлоатационни дружества. Междувременно, от изпълнителя е поискано да направи графичен и текстови сравнителен анализ между ОУП Пловдив /2007 г. и настоящата актуализация.

Известно е, че териториалният потенциал на общината е ограничен и Пловдив е град община. Същевременно, той е икономически, транспортен, културен и образователен център на Южен Централен Регион, областен център, вторият по големина град в България.

Община Пловдив заема площ от 10 191,12 ха. Урбанизираната територия представлява 45 до 50% от общата площ. Населението от преброяването 2017 г. е 345 213 жители. Градът осигурява ежедневно периодично и епизодичното обслужване за селищата в обхвата на зоната на неговото урбанистично влияние. Следователно натискът върху развитието на градските системи е голям. Очаквам актуализацията на ОУП Пловдив да определи принципите и правилата за балансираното пространствено и териториално развитие на основните градски системи - обитаване, труд, обслужване, зелена система и спорт, транспорт и комуникация, културно историческо наследство.

Други очаквани резултати са: да се окрупнят устройствените зони и структурно да бъдат изявени важните входно-изходни транспортни артерии, като бъдат направени необходимите проучвания за подходящи пространствени маркери и коридори; да се отчете присъствието на природния феномен "тепета" при определяне устройствените правила за устройствено зониране на високо и много високо застрояване; да се определят правила за преструктуриране на жилищните комплекси, които да разкрият потенциала за трансформиране на възможната част от терените в зелени площи и се организира цялостна зелена система от всички нейни разновидности; да се намери транспортно решение за освобождаване на същинската градска част.

- В рамките на община Пловдив има територии, които са със статут земеделска земя. Бившият кмет беше казал, че "служебно“ ще се направи промяна на статута. Направено ли е и ако не – докъде е стигнала процедурата?

- Не, не е извършено служебно действие по промяна на статута на земеделски земи, предвидени с ОУП /2007 г. Предприети са действия по актуализация на ОУП, която предвижда развитие на система "Обитаване" в южна посока до околовръстния път.

- Презастрояването е в някои райони на Пловдив излиза извън границите на разумното. Ще се предприемат ли мерки за ограничаването му? Какви?

- Общият Устройствен план от 2007 г. е одобрен без Правила и нормативи за застрояване, като съгласно решението на Общински съвет за одобряване на ОУП, правилата и нормативите за застрояване се определят със застроителните планове в границите на тези определени от Наредба 7. Това предполага субективно решение при определяне на устройствените показатели, в смесени устройствени зони, когато се изменят подробните планове – съответно това е свързано с прекомерното уплътняване и интензифициране на терените за застрояване.

Определянето на балансирани правила и нормативи за застрояване е една от основните задачи на проекта за изменение на ОУП Пловдив. До приемане му,  ЕСУТ със свое Решение за смесените устройствените зони изисква да се прилагат устройствени показатели за преобладаващата функция в зоната, например за смесена зона Смфп – се възприемат устройствени показатели на Производствени зони. Те са значително по ниски от граничните стойности на смесена зона "Ц", които са дефинирана от Наредба 7.

При всички случаи много високо и интензивно застрояване ще се защитава с разработка на ОУП, която да доказва хармоничното съвместяване на съществуващата градска структура с новото застрояване. За много изявени градски локации ще се иска становища на професионалните гилдии, а даже и на изявени експерти на национални ниво.

- Проблемът с незаконните постройки в Пловдив е много голям. Според вас, как трябва да се реши?

- Административният контрол в областта на строителството е разпределен по закон между Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, която обследва строежи от първа до трета категория включително, а общините обследват строежите от четвърта, пета и шеста категория. 

Последваха изменения в ЗУТ с цел предотвратяване на незаконното строителство и вече не се допуска узаконяване на незаконно извършен строеж. Това законово изменение дисциплинира в значителна степен хората и значително намаляха случаите на незаконно строителство. Същото не може да се каже за районите,  населени с ромско население. Проблемът не е решен и в национален мащаб.

- Имате ли специално виждане за бъдещето на тютюневите складове - тази обособена част от центъра на града?

- Тютюневите складове в Пловдив са специфична зона, която съхранява история и следователно притежава значителен потенциал. Голямата част от сградите са излезли от употреба, някои от тях разрушени или саморазрушени. Специфичната урбанистична структура и архитектурната атмосфера на района е огромен шанс за Пловдив чрез реконструкция на отделните сгради и уличната мрежа да се адаптира пространството към изискванията на съвременността и се върне на града и неговите граждани. Имат исторически потенциал да се използват за превръщане на територията в нова привлекателна зона.

Тютюневият град в Пловдив продължава да бъде емблематичен за стария Филипополис. Сградите, една по една, са се появили в края на 19-ти век, а дори и днес, разхождайки се по тесните улички, някои от които все още павирани, можете да усетите дъха на тютюн и вишни, както е било преди два века. Дори най-заклетият враг на цигарите в града под тепетата милее за величествените сгради, които като великани посрещат гостите на града, пристигащи от намиращата се наблизо железопътна гара.

В момента в Пловдив има около тридесетина тютюневи склада, повечето съсредоточени между бул. "Христо Ботев" и ул. "Иван Вазов". Част от тях са декларирани недвижими културни ценности, разположени в Групова недвижима културна ценност (ансамбъл), а по-голямата част от останалите са в охранителната й зона. Някои от тези сгради са все още позапазени, други вече преустроени според идеите на собствениците, но доста голяма част от тях са в окаяно и опасно състояние.

Възложено е изпълнение на проект за ремонт и реконструкция на уличната мрежа на Тютюнев град - ул. "Иван Вазов" и напречните на него улици. Предстои неговото разглеждане.

- Какво предвиждате в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост?

- Приключва работата по изработването на стратегията и годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. В нея е залегнала политиката на общината по придобиване на имоти за териториалното обезпечаване на развитието на обществено необходимите системи и инфраструктури – зелена система, пътна и инженерна инфраструктура, образователна и социална инфраструктура..

Общинската собственост е изведена като ключов елемент и движеща сила в политиката на община Пловдив за целенасочено устойчиво развитие за формиране на по-качествена жизнена среда. Предстои внасяне на двата документа от общински Съвет Пловдив.

- Как си представяте Пловдив след 4 години?

- Представям си градът да продължи своето възходящо развитие и да бъде няколко степени по-добър.


Още по темата: общо новини по темата: 83
29.05.2020 »
25.05.2020 »
17.05.2020 »
08.05.2020 »
18.04.2020 »
29.03.2020 »
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
10 години ГЕРБ Държат властта на всички нива. Нали сте една партия? Не може ли да извършите реформи или все нещо ви е виновно?
+2
 
 
Щом сме град-община да попитам - КОЙ ЩЕ ПОВДИГНЕ ВЪПРОСА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА "общините" "родопи" И "марица"? КОЙ?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юни 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Прокуратура и МВР влязоха в офисите на Васил Божков
Грипна епидемия обхвана страната
Локо в Лига Европа, сезон 2019/2020
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли вдигането на заплатата на кмета?
Да, заслужава по-висока заплата!
Не, в никакъв случай!
Одобрявам вдигането на заплатата на кмета на Пловдив, но Здравко Димитров не го заслужава!
Не мога да преценя!
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: