ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МТ излезе с позиция относно казусите с преместваемите обекти в Златни пясъци
Автор: ИА Фокус 11:27 / 01.04.2023Коментари (0)1037
© БНТ
Министерството на туризма излезе със становище относно казуса с разполагането на преместваеми обекти (наречени "бараки“) в курортен комплекс "Златни пясъци“ и призива на кмета на Община Варна към Министерството на туризма и лично към министъра на туризма да бъдат предприети мерки във връзка с възникналия правен казус.

Министерството на туризма и лично министърът на туризма призовават всички отговорни по казуса ведомства да се придържат към правилата и добрите практики на междуинституционалната комуникация и да се въздържат от прибързани анализи, а още повече от внушения с политически характер, които намираме за изключително неподходящи по време на предизборна кампания, пишат от министерството.

"В този смисъл още веднъж заявяваме позицията си, че в качеството ни на органи на власт не следва да изместваме акцента на казуса, като от правен такъв да го превръщаме в политически. Решението на казуса следва да бъде намерено при стриктно прилагане на правната норма и съобразно функционалната компетентност на всеки един държавен и общински орган с касателство по случая", категорични са те.

Както лично министърът на туризма на 17.03.2023 г. оповести, Министерството на туризма извършва проверка по случая за изясняване на всички релевантни факти и обстоятелства, съобразно функционалната си компетентност.

От министерсто казват, че към настоящия момент проверката продължава и макар в своята работа МТ да се придържа към спазване на добрите административни практики, изискващи произнасяне в цялост след завършването на проверката, в настоящия случай поради нестихващите медийно отразени призиви от страна на представители на местната власт в Община Варна, ще си позволи да оповести етапнитерезултати от проверката и да даде допълнителни разяснения относно режима на разрешаване на поставянето на преместваеми обекти на територията на националните курорти.

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на националните курорти се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от министъра на туризма. Разрешаването на поставянето на преместваеми обекти на територията на националните курорти представлява сложен фактически състав, който проявява действието си само при съвкупното проявление на двата юридически факти, които се съдържат в него, а именно одобряване от министъра на туризма на схема на преместваемите обекти и издаване на разрешение от главния архитект на общината за поставяне на преместваемите обекти. В този случай одобряването на схемата от министъра на туризма има характера на междинен обуславящ юридически факт, който дава условието, въз основа на което главният юридически факт (издаването на разрешението за поставяне от главния архитект на общината) ще прояви своето действие. До проявлението на отделните си елементи, фактическият състав е във висящо положение.

В рамките на функционалната си компетентност съгласно ЗУЧК при одобряване на схеми за поставяне на преместваеми обекти съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК специализираната администрация на МТ извършва проверки относно териториалната приложимост на процедурата (в разглеждания случай дали обектите са предвидени за поставяне в границите на национален курорт) и по същество дали предвижданията в представената за одобрение схема съответстват на установените в подробния устройствен план (ПУП) устройствени показатели. При одобряването на схемите за поставяне на преместваеми обекти по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК министърът на туризма може да се основава единствено на посочените изисквания за законосъобразност. В този смисъл той няма правомощия за преценка по целесъобразност във връзка с визията на преместваемите обекти и съоръжения, а още по-малко да отмени одобрените схеми поради това, че поставените преместваеми обекти са естетически неподходящи.

За пълнота по отношение на нормата на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК и във връзка с характера на някои от изявленията по повод на казуса, отразени в медиите, ще отбележим, че като елемент от описания сложен фактически състав извършеното одобряване на схема за поставяне на преместваем обект по посочения ред и респективно, отказът за одобряването на такава, не разкриват белезите на индивидуален административен акт по смисъла на АПК. Схемата по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваемия обект, но няма самостоятелно правно значение и не поражда правни последици, тъй като тя предхожда издаването на разрешение за поставяне на преместваемия обект или на отказа да се издаде такова разрешение, които именно са индивидуалните административни актове, подлежащи на оспорване. Следователно схемата по чл. 13, ал. 3 ЗУЧК, респективно, отказът да се одобри такава, представлява междинен акт по смисъла на чл. 21, ал. 5 от АПК, който не подлежи на самостоятелен съдебен контрол и евентуална жалба/протест пред съответния административен съд срещу одобрена от министъра на туризма схема, респективно, срещу отказа за одобряването на такава, биха се явили недопустими на основание чл. 159, т. 1 от АПК. В този смисъл, по отношение на одобрената схема по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК се явява неприложима нормата на чл. 147, ал.2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК относно оспорване от прокурора по реда на надзора за законност чрез протест на одобрените от министъра на туризма схеми като индивидуални административни актове. Относно характера на одобряването, респ. отказът за одобряване на схема по чл.13, ал. 3 от ЗУЧК от министъра на туризма и липсата на белези на индивидуален административен акт, Върховният административен съд (ВАС) е имал повод да се произнесе многократно, като практиката му по въпроса е последователна и непротиворечива.

Според МТ следва да се има предвид, че нормата на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК е специална по отношение на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, поради което специалната норма се прилага с приоритет. 

Във връзка с изразените в медийните публикации съмнения от страна на кмета на Община Варна относно незаконосъобразност на одобрените през 2020 г. схеми от формална страна поради липсата на компетентност на одобрилото част от въпросните схеми лице, ще отбележим, че същите са одобрени през 2020 г. от действащия в съответния момент министър на туризма – от г-жа Николина Ангелкова и при условията на заместване с нарочна заповед от заместник-министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева. За пълнота на казуса ще отбележим, че заместването като правен институт се различава от делегирането на правомощия, доколкото при заместването предвид на необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед на отсъстващия министър се нарежда неговото заместване от подчинен нему заместник-министър, а оправомощеният заместник-министър за определения период на заместването изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. В този смисъл е задължителната практика на Върховния административен съд. На този етап от проверката от страна на Министерството на туризма не са открити нарушения от формална страна във връзка с наличието на компетентност на заместник-министър Ирена Георгиева да одобри през 2020 г. въпросните схеми, тъй като същата е действала в условия на заместване, при упражняване в пълен обем на правомощията на министъра на туризма, включително тези по ЗУЧК и по-специално по чл. 13, ал. 3 от посочения нормативен акт относно одобряването на схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на националните курорти.

Етапните резултати от проверката относно законосъобразността на одобрените схеми по същество във връзка с установяване дали предвижданията в схемите съответстват на установените в подробния устройствен план (ПУП) устройствени показатели показват, че за част от схемите е необходимо да се извършат допълнителни преценки за съответствие по отношение на някои от устройствените показатели съгласно предвижданията на подробния устройствен план, каквито се извършват понастоящем. Същевременно Министерството на туризма ще изиска от Община Варна представянето на допълнителни данни.

Както вече министърът на туризма съобщи, ако в доклада с окончателните резултати от проверката се установят нарушения или нередности във връзка с одобряването на схемите за оставяне на преместваеми обекти в к.к. "Златни пясъци“, ще бъдат предприети съответните действия съобразно закона.

Отново ще подчертаем, че в правомощията на главния архитект на общината, респективно, в правомощията на местната власт, е както да разреши, така и да откаже изпълнението на одобрената от МТ схема (издаването на разрешенията за поставяне е указано като правомощие на главния архитект на общината с разпоредбата по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК). Съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗУЧК главният архитект на съответната община разрешава или отказва издаването на разрешението по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК в 30-дневен срок от постъпване на искането.

Същевременно, съгласно чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК контролът по законосъобразното разполагане, изграждане и ползване на преместваемите обекти, както и тяхното премахване, в т. ч. за националните курорти, се осъществява от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията. Съгласно чл. 57а, ал.1, т. 1 от ЗУТ обектите подлежат на премахване, ако са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение. Компетентен орган по процедурата по премахване е началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице.

Като взимаме под внимание горепосоченото, бихме желали да отбележим, че не съществува съмнението, че на един курорт от национално значение са необходими и търговски обекти, които да предлагат качествени стоки и услуги, необходими за цялостния туристически продукт, при спазването на условията за конкурентност и законосъобразност.

Част от цялостното преживяване и имиджа на дестинация България без съмнение е чистотата и естетическият вид на създаденото от хората на фона на красивата българска природа. Що се отнася до цялостната визия, Министерството на туризма поощрява и подкрепя предприемането на необходимите действия от местната власт, за да изпълнят тази така важна част от своите задължения по издигане на престижа на националния ни курорт "Златни пясъци“.

Разрешаването на поставянето на преместваеми обекти в националните курорти съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК се осъществява по сложен фактически състав описан от министерството, при който:

- Министърът на туризма одобрява схемите като проверява териториалната приложимост на процедурата (дали обектите са предвидени за поставяне в границите на национален курорт) и по същество – дали предвижданията в представената за одобрение схема съответстват на установените в подробния устройствен план (ПУП) устройствени показатели. Той няма правомощия за преценка по целесъобразност във връзка с визията на преместваемите обекти и съоръжения, а още по-малко да отмени одобрените схеми поради това, че поставените преместваеми обекти са естетически неподходящи;

- Главният архитект на общината разрешава или отказва издаването на разрешението за поставяне съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК. Чл. 13, ал. 8 от ЗУЧК предвижда, че главният архитект на съответната община разрешава или отказва издаването на разрешението по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК в 30-дневен срок от постъпване на искането. Последната дума има общината в лицето на главния архитект.

- Схемите са одобрени през 2020 г. от действащия в съответния момент министър на туризма – от г-жа Николина Ангелкова и при условията на заместване с нарочна заповед от заместник-министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева. На този етап от проверката от страна на Министерството на туризма се установи, че не са открити нарушения от формална страна във връзка с наличието на компетентност на заместник-министър Ирена Георгиева да одобри през 2020 г. въпросните схеми, тъй като тя е действала в условия на заместване при упражняване в пълен обем на правомощията на министъра на туризма, включително тези по ЗУЧК и по-специално по чл. 13, ал. 3 от посочения нормативен акт относно одобряването на схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на националните курорти.

- В хода на проверката се установи, че за част от схемите е необходимо да се извършат допълнителни преценки за съответствие по отношение на някои от устройствените показатели съгласно предвижданията на подробния устройствен план.

Министерството на туризма ще изиска от Община Варна представянето на допълнителни данни.

- Както вече министърът на туризма съобщи, ако в доклада с окончателните резултати от проверката се установят нарушения или нередности във връзка с одобряването на схемите за оставяне на преместваеми обекти в к.к. "Златни пясъци“, ще бъдат предприети съответните действия съобразно закона.

- Съгласно чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК контролът по законосъобразното разполагане, изграждане и ползване на преместваемите обекти, както и тяхното премахване, в т. ч. за националните курорти, се осъществява от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.


Още по темата: общо новини по темата: 163
09.06.2023 »
09.06.2023 »
09.06.2023 »
09.06.2023 »
09.06.2023 »
09.06.2023 »
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юни 2023 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2023
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
Войната в Украйна
Разпитват Бойко Борисов за "Барселонагейт"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако сте избирател на ПП-ДБ и имате възможност да посочите кандидата им за кмет на Пловдив, кого ще изберете?
Веселина Александрова
Ивайло Старибратов
Йордан Иванов
Манол Пейков
Друг
Не съм техен избирател
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: