ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Читателски
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Пловдив се разширява на запад с новия квартал "Смирненски IV"
Източник: Plovdiv24.bg 08:35 / 01.07.2007 Отпечатай Изпрати
С изработения проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) зоната "Прослав - контактни територии" вече се оформи като нов квартал на Пловдив, който е част от структурата на бъдещия мегакомплекс "Смирненски" в район "Западен". Над 80% от имотите там са частни, като собствениците им не можеха да ги ползват пълноценно, тъй като имаха статут на земеделски земи. Проектната територия, наречена с решение на пловдивския общински съвет квартал "Смирненски IV", възлиза на 89.2 ха и обхваща терените покрай "Пещерско шосе", ограничени на запад от квартал "Смирненски III", на север от река Първенецка, на изток от северната граница на "Парк Отдих и култура", и на юг - от жп линията Пловдив - София.
През 2006 г. по реда на Закона за обществените поръчки община Пловдив възложи двуфазното проектиране на устройствения план на софийската фирма "Вертико" ЕООД. Главни проектанти са арх. Диана Петкова - ръководител, инж. Огнян Бъклов и инж. Светлозар Благоев. Одобреният от Експертния съвет по устройство на територията Окончателен проект на ПУП-ПРЗ "Смирненски IV" е обнародван в бр. 45 от 8 юни на Държавен вестник. След изтичане на едномесечния срок за възражения от заинтересуваните лица планът ще бъде внесен за одобрение от общинския съвет и публикуван в Държавен вестник.

План за регулация
При изработването на плана за регулация на квартала е залегнал принципът за приемственост, като съществуващите пътни трасета са запазени и разширени в оптимални граници с минимално засягане на имотите. Съгласно предвижданията на Общия устройствен план на Пловдив през средата на проектната територия минава Южната транспортна тангента на града, която е предвидена с две двулентови платна и разделителна ивица между тях. Другото важно трасе - продължението на бул. "Пещерско шосе", се разширява, като достига профила на артерията от кръстовището й с бул. "Копривщица" - две двулентови платна с разделителна ивица. Непосредствено преди квартал "Прослав" двете артерии се пресичат, което налага проектиране на малък пътен възел. Това засяга частни имоти, както и цялото трасе на южната тангента, което предполага в бъдещо провеждане на отчуждителни процедури. С цел транспортното обслужване на всички урегулирани поземлени имоти (УПИ) са прокарани нови улици.

План за застрояване
Процедираните частични изменения за отделни имоти и заявеният инвеститорски интерес насочиха развитието на територията към смесен тип застрояване. В плана за застрояване проектните виждания на авторския колектив са съобразени с предвижданията на Общия устройствен план на Пловдив като по-високо ниво на устройство на територията; одобрените частични подробни устройствени планове и инвестиционните намерения на собствениците. Територията е оразмерена за 9000 обитатели.
В квартал "Смирненски IV" са оформени следните устройствени зони и терени:
- Устройствена зона за обществено - обслужващи дейности - (Оо) - в нея се предвижда предимно изграждане на общественообслужващи, административни, научни и делови сгради, като се допуска и жилищно строителство. Не се допускат промишлени, производствени и манипулационно-складови предприятия освен в научните и учебните комплекси, ако те са свързани с дейността им. Максимално допустимите устройствени показатели са: плътност на застрояване - <60%; Кинт - <2,5; озеленени площи min 30%. Ако се изграждат учебни и болнични комплекси, свободната незастроена площ е min 60%. В съответствие с одобрени ПУП -ПРЗ за отделни имоти в зоната показателите са различни от горепосочените - max плътност 70% и max Кинт 5.
- Смесена обслужващо-производствена устройствена зона (Соп) - регламентира устройствените режими във вече обособените за производствени дейности терени. При бъдещо устройство и развитие на тези терени се предвижда преориентация към обслужващи дейности. Максимално допустимите устройствени показатели са: плътност на застрояване - <80%; Кинт - <2.5; озеленени площи min 20%.
- Смесена обществено-обслужваща и жилищна устройствена зона (Сож) - обхваща имотите, прилежащи непосредствено до "Пещерско шосе" и Южната тангента. Предвидена е за смесено обществено-обслужващо и жилищно застрояване, като се допуска изцяло обществено или изцяло жилищно застрояване в отделни УПИ. Максимално допустимите устройствени показатели са: плътност на застрояване - <60%; Кинт - <2.5; озеленени площи min 30%. Височината на застрояване не е ограничена, но се препоръчва да бъде най-малко 15 м.
- Жилищна устройствена зона за комплексно застрояване (Жк) - по влезли в сила частични ПУП - ПРЗ. Показателите са: височина на застрояване - <5ет.(<15м.); плътност на застрояване - <50%; Кинт - <1.5; озеленени площи min 40%.
- Жилищна устройствена зона със средни височина, плътност и интензивност (Жс) - устройва се по правилата на чл.15-19 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на ЗУТ. Зоната обхваща контактните територии на вече изградените жилищни комплекси. Към тази зона са отразени и предвижданията на няколко процедирани вече ПУП-ПРЗ. Максимално допустимите устройствени показатели са: височина - <5ет.(<15м); плътност на застрояване - <70%; Кинт - <2; озеленени площи min 30%.
- Жилищна устройствена зона със средни височина, плътност и интензивност - разновидност 1 (Жс1) - зоната обхваща предимно територии около улици от ПУМ. Максимално допустимите устройствени показатели са: височина - <4ет.(<12м); плътност на застрояване - <65%; Кинт - <1,8; озеленени площи min 30%. Препоръчва се изграждането на 1-2 нежилищни етажа.
- Жилищна устройствена зона с малки височина, плътност и интензивност (Жм) - устройва се по правилата на чл. 15-19 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на ЗУТ. Максимално допустимите устройствени показатели са: височина - <3ет.(<10м); плътност на застрояване - <60%; Кинт - <1.2; озеленени площи min 40%.
- Устройствена зона за озеленяване (Оз) - устройва се по правилата на чл.32 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на ЗУТ.
- Терени за техническа инфраструктура - ел. подстанция и трафопостове.
- Предвидените училище и обединено детско заведение са означени като терени за социална инфраструктура. Максимално допустимите устройствени показатели са, както следва:
- за училището: височина - < 10м кота корниз; плътност на застрояване - <40%; Кинт - <1.2; озеленени площи min 20%;
- за ОДЗ: височина - < 10м кота корниз; плътност на застрояване - <30%; Кинт - <0.6; озеленени площи min 40%.
В плана за застрояване са отразени и следните терени:
- Терен за транспортно-комуникационна инфраструктура - жп ареал на линията София - Бургас в контактната територия, както и сервитутът около него. Частите от УПИ, попадащи в този сервитут, са предвидени за озеленяване и нежилищно застрояване.
- Електропроводи и сервитутите около тях
- Територии с препоръчителна концентрация на обществено-обслужващи обекти (около главните транспортно - комуникационни артерии)
- Зоните от УПИ със задължително озеленяване (изолационно озеленяване около транспортно-комуникационна инфраструктура).
Границите между отделните устройствени зони и различните видове терени са означени графично на чертежа и са поставени матрици със съответните устройствени показатели. Застрояването е указано със задължителни и ограничителни линии на застрояване.
За начина на застрояване освен регламентираните "е" - свободно, "д" - свързано в два съседни имота и "с" - свързано, е въведена още една сигнатура: "к". С нея е оказана възможността за комплексно застрояване в УПИ.

Правила за прилагане на ПУП - ПРЗ
Изготвените правила ще се прилагат при бъдещо изработване на частични изменения на настоящия план, при издаване на визи за проучване и проектиране и разрешения за строеж, както и при инвестиционното проектиране и други устройствени мероприятия:
1. На територията на всеки УПИ да се подсигурят необходимите паркоместа в зависимост от функцията и технико-икономическите показатели.
2. Инвестиционните проекти да включват задължително проект по част озеленяване.
3. При определянето на ограничителните и задължителните линии на застрояване да се заложат изискуемите отстояния както от вътрешните регулационни линии, така и отстоянията през улица и от улична регулация в зависимост от класа на улиците.
4. Препоръчителната концентрация на общественообслужващи обекти е в непосредствено прилежащата до улиците 25-метрова ивица.
5. Да се спазват и минимално изискуемите отстояния от уличната регулация.
6. В смесената общественообслужваща и жилищна устройствена зона (Сож) се препоръчва обслужващите функции да са съсредоточени напред към уличната регулация и в първите два етажа на сградите, а жилищните площи (при наличие на такива) да са изнесени в дълбочина на УПИ и над втория етаж. При разделянето на големите УПИ със следващи ПУП - ПРЗ се препоръчва новообразуваните имоти, прилежащи непосредствено до "Пещерско шосе" и Южна тангента да се урегулират за общественообслужващи дейности, а останалите УПИ - за жилищно строителство.
7. Да не се допуска изграждането на огради с масивна част по-висока от 60 см.
8. Сервитутите около далекопроводите 110 кV и 20 кV са временни до окабеляването на проводите.
9. В сервитута (50-метровата ивица от оста на крайния коловоз) на жп линията София - Бургас не се допуска разполагане на жилищни сгради, както и обекти, препятстващи безопасното функциониране на жп транспорта.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2018 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Разкриха най-мащабната печатница за пари у нас
Кубрат Пулев срещу Антъни Джошуа
ТВ и шоу сезон 2018/2019
Първа лига, сезон 2018/2019
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Какво трябва да е бъдещето на летище Пловдив?
Общината да го вземе и да го направи хубава концесионна процедура
Общината да го вземе и да го управлява сама
Да се даде на "местния консорциум" ПИМК-Сиенит–КЦМ
Да остане държавно
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2018 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: